• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • سعید راد
  (معامله گر بورس کالا)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در پلاسک
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در غشهداب
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  3.5میلیون صف خرید در وملت
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  ثاژن صف خرید
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کیسون امروز هم منفی
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...