• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  چه تک سهم هایی در هفته آینده مستعد صعود هستند؟ ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کاهش قیمت فاذر از حوالی سقف قیمت به 1%-
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نماد معاملاتي خگستر
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  خاور صف خريد875ريال
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي چكاوه،سخزر،فباهنر،كپشير،وملي،ساربيل،دسيناح،چكاوهح
  مهمان
 • نرگس حق شناس
  (کارشناس پذیرش)

  افزایش قیمت در گروه خودرو
  مهمان
 • نرگس حق شناس
  (کارشناس پذیرش)

  افزایش قیمت در خاور
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  حتوکا 5%-
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...