• امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  بازگشایی خنصیر در قیمت 3752 ریال معادل 2.1%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  ثامان پس از عرضه صف خرید همچنان در 5%+ در حال معامله
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  کنور 263 حمایت خیلی خوبی داره. این سهم تعدیل منفی داشت ولی با توجه به تغییرات قیمت محصولات، به نظر جای رشد دارد
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  بازگشایی کنور در قیمت 290 تومان
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  بازگشایی فولاژ در قیمت 1835 ریال
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  پرداخت مجددا صف خريد
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...