سهم با عبور پر قدرت از مقاومت به سوی اهداف ...

 

سمگا با حجم خوب سقف مثلث را شکسته و در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد اهداف اولیه این سهم محدوده 750 تا 800 تومان میباشد که در صورت عبور از این محدوده میتواند تا محدوده 1000 تا 1100 تومان رشد کند.

هم پوشانی چند مقاومت باهمدیگر در سطح 800 تومان باعث شده است سطح مقاومتی معتبری در این محدوده تشکیل شود.
1398/03/20 13:23
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر )