در این بررسی اجمالی به تاثیر نرخ شیر 2390 تومان برروی گروه دامپروری و ارزش گذاری این شرکت ها پرداختیم.

در این بررسی اجمالی به تاثیر نرخ شیر 2390 تومان  برروی گروه دامپروری و ارزش گذاری این شرکت ها در سال98 پرداختیم.
همانطور که در جداول زیر مشاهده میکنید بیشترین تولید شیر را در بین سایر شرکتها زقیام از آن خود کرده و پس از آن زفکا می باشد.
در بین این شرکتها زفکا 90درصد ازمحصولاتش  شیر می باشد که بالاتر از سایر شرکتها می باشد.
حاشیه سود ناخالص زفکا و زگلدشت و زپارس و زکشت در بین شرکتهای این گروه بالای 30 درصد می باشد.
با افزایش نرخ 2390تومان برروی فروش این شرکتها و بررسی قیمتهای موجود سود پیش بینی هر سهم برای سال 98 را بدست آوردیم. P/E هر سهم نیز  16 درنظر گرفتیم. با این مفروضات زفکا و زگلدشت فاصله  42 درصدی با ارزش خود را دارند و زبینا تنها نمادیست که بالاتر از ارزش خود درحال معامله شدن می باشد.