این سهم گویا قصد از دست دادن کانال صعودی را ندارد...

وتجارت یک بار دیگر به کف کانال صعودی برگشته است. این سهم گویا قصد از دست دادن این کانال را ندارد ولی همت کافی هم برای بالا بردن فعلا وجود نداشته. پیشنهاد میشه تا زمان از دست نرفتن کف کانال نگهداری بشه. حمایت این بار روی 42 تومان


1398/03/21 09:58
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)