نماد وتوصا باعبور از سقف قیمتی در کانال صعودی قرار گرفته است....

وتوصا
نماد وتوصا باعبورازسقف قیمتی در کانال صعودی قرارگرفته است. درصورت عبورازمقاومت 3196 ریال توانایی رسیدن تا مقاومت بعدی که 4076 ریال می باشد را به راحتی دارد. درصورت عدم عبوراز مقاومت 3196 ریال حمایت سهم در قیمت 2861 ریال می باشد.

 


1398/03/22 07:58
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)