شپنا یکی لیدر های بازار از نظر نموداری...

شپنا یکی از لیدر های بازار از نظر نموداری در وضعیت مناسبی قرار دارد و در کف کانال صعودی خود قرار دارد اولین مقاومت سهم 1400 تومان و در صورت عبور از این مقاومت توانایی رشد تا 1892 تومان را دارد.
با توجه به سود آوری شرکت در سال 98 سهم پتانسیل رشد تا قیمت های مذکور را دارد 

 


1398/03/22 10:04
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر )