باز هم کم حجمی به بازار آتی سهام رسید. امروز تنها دو نماد معامله شدند...

باز هم کم حجمی به بازار آتی سهام رسید. امروز تنها دو نماد معامله شدند. نماد جفلز 8061 و  نماد جسیما 8061  نمادهای  معامله شده  امروز  بودند.
نماد جفلز  8061 بیشترین افزایش قیمت را در بین سایر  نمادها داشت.

 

 

در بازدهی ها امروز دو نماد جسیما 8061 و  جبانک 8061 در هر دو بازدهی آربیتراژ و  بازدهی مرکب سالانه در محدوده منفی بودند.
بیشترین بازدهی آربیتراژ را در نماد جشکر 9031 با  23.05 درصد داشت.
بیشترین بازدهی مرکب سالانه را در نماد جکانه 8061 با 183.24 درصد شاهد بودیم.


1398/06/04 13:48
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)