بازار آتی سهام همچنان کم فروغ حرکت می کند. تنها 3 نماد جکانه 8061، جنفت 8061 و جسیما 8061 معامله داشتند...

 بازار آتی سهام همچنان کم فروغ حرکت می کند. تنها 3 نماد جکانه 8061، جنفت  8061 و جسیما 8061 معامله داشتند.
تنها نماد جنفت 8061 در محدوده مثبت معامله داشت. بیشترین حجم معامله را نیز در این نماد شاهد بودیم.

 

دو نماد جکانه 8061 و جسیما 8061 در  هر دو بازدهی آربیتراژ و  مرکب سالانه منفی بودند.
نماد جشکر 9031 همچنان بیشترین بازدهی آربیتراژ را در بین سایر نمادها دارا می باشد.
نماد جنفت 8061 با  531.02 درصد بیشترین بازدهی مرکب سالانه را داشت.


1398/06/06 14:41
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)