در هفته گذشته در بازار آتی و گواهی زعفران شاهد افت تا حمایت های مهم بودیم. در سررسید مهر ماه حمایت 8750 تومان از ریزش بیشتر این سررسید جلوگیری کرد . هر چند در این سررسید...

در هفته گذشته در بازار آتی و گواهی زعفران شاهد افت تا حمایت های مهم بودیم. در سررسید مهر ماه حمایت 8750 تومان از ریزش بیشتر این سررسید جلوگیری کرد . هر چند در این سررسید سقف کانال نزولی در قیمت 8900 مقاومت بسیار مهمی محسوب میشود. سررسید شهریور ماه هم، بر روی حمایت 8600 تومانی ( سقف کانال نزولی شکسته شده) قرار دارد و فعلا به نظر نمیرسد داخل کانال نزولی شود. قیمت 9200 تومان مهمترین مقاومت برای این سررسید محسوب میشود. اما گواهی زعفران در منطقه حساسی به لحاظ نموداری قرار دارد. حمایت 8970 تومان درحال شکسته شدن از طرف این گواهی قرار دارد و اگر بتواند زیر این قیمت تثبیت شود، وضعیت خوبی پیدا نمیکند. در صورت شکسته شدن، کف کانال نزولی  در قیمت 8220 تومان حمایت بعدی محسوب میشود. بنابراین به نظر میرسد در صورت داشتن پوزیشن خرید در هر کدام از سررسید ها، به شدت به حمایت های مهم دقت کنید. در پوزیشن فروش هم، تا شکسته نشدن مقاومت های مهم، میتوان توصیه به نگهداری کرد. 


1398/06/23 10:08
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)