در بازار آتی دو وجه متفاوت را مشاهده میکنیم. نوسان اندک در زعفران و صف خرید در زیره. در سررسید مهر زعفران، همچنان شاهد نوسان بالای کانال نزولی در قیمت...

در بازار آتی دو وجه متفاوت را مشاهده میکنیم. نوسان اندک در زعفران و صف خرید در زیره. در سررسید مهر زعفران، همچنان شاهد نوسان بالای کانال نزولی در قیمت 8800 تومان هستیم. نوسان بین این قیمت 8700 تا 9100 تومان  باعث شده است روند خاصی در این سررسید شاهد نباشیم. سررسید آبان ماه هم مثل مهر ماه در نوسان میباشد و قیمت  9270 تومان مهمترین قیمت برای سهم میباشد. اما گواهی زعفران امروز به زیر حمایت 8820 تومان آمده است که میتواند شرایط را برای زعفران سختر بکند. بنابراین در زعفران به شدت باید به گواهی ان حواسمان را جمع کنیم تا در صورت تثبیت کامل زیر حمایت مشخص شده، استراتژی خود را در بازار آتی آن تغییر دهیم. در زیره و سررسید آبان ماه اما شاهد عبور از مقاومت 31 هزار تومان هستیم که میتواند ادامه روند صعودی خود را داشته باشد. 

 


1398/06/25 10:58
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)