سهم با عبور از خط میانه کانال خود آماده رسیدن به سقف کانال خود می شود...

همانطور که در نمودار شبصیر مشاهده میکنید سهم در آستانه عبور از خط میانه کانال خود آماده رسیدن به سقف کانال خود می شود. سهم برای رسیدن به سقف کانال خود مقاومت 2120 تومان را پیش رو دارد. هدف سهم 2500 تومان می باشد. حمایت سهم 1850 تومان.