تخفیفات اعطایی شرکت روند کاهشی به خود گرفته و به حدود 10% رسیده است. فروش تقریبا نیمی از محصولات شرکت به داروخانه ها و نیمی دیگر به بیمارستانها صورت می پذیرد ...

داروسازی زهراوی ( دزهراوی ) 18 میلیارد تومان فروش در مرداد داشته که نسبت به فروش 15 میلیارد تومانی تیر ماه 20% رشد داشته است.

ترکیب فروش محصولات شرکت در مدت یک ماهه مذکور تغییر کرده است به گونه ای که کپسول مایع در تیر بیشترین وزن را در فروش ریالی شرکت داشت اما در مرداد جای خود را به قرص داده است.

طبیعی است به دلیل تنوع محصولات در هر گروه داروئی نرخ های فروش ماهانه نوسانات زیادی داشته باشند.

شرکت فروش صادراتی در سال جاری نداشته است. تخفیفات اعطایی شرکت روند کاهشی به خود گرفته و به حدود 10% رسیده است.

فروش تقریبا نیمی از محصولات شرکت به داروخانه ها و نیمی دیگر به بیمارستانها صورت می پذیرد.

نزدیک به 90% از مواد مستقیم مصرفی مربوط به مواد اولیه و حدود 10% باقی مانده به مواد بسته بندی مربوط می شود.

بررسی مارجین ناخاص سال قبل محصولات شرکت با مارجین سه ماهه بهار سال جاری موید کاهش قابل ملاحظه مارجین تمامی محصولات است.

مارجین شرکت در سال قبل 33% بوده اما در بهار سال جاری به 24% کاهش یافته است. در مجموع شرکت گزارش متوسطی ارائه کرده است.

جدول و نمودارهای زیر روند عملیات ماه به ماه شرکت را نشان می دهند.


1398/06/27 07:40
مهمان
سالار میرزایی سالار میرزایی
(تحلیلگر بنیادی)