ساراب در یک کانال صعودی بعد از شکست سقف تاریخی در حال پولبک به ...

ساراب در یک کانال صعودی در حال حرکت است بعد از اینکه همراه با صف خرید از سقف تاریخی خود عبور کرد، هم اکنون در حال پولبک به سقف تاریخی در محدوده 415 تومان میباشد. میدلاین کانال در محدوده 526 تومان مقاومتی بسیار مهمی برای سهم میباشد.
 


1398/06/27 09:54
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)