قرار گیری بانک تجارت روی دو حمایت مهم و اثر گذار...

در این مدت خیلی از سهم ها حمایت هاشون رو از دست دادن ولی امیدواریم با توجه به قیمت بسیار پایین وتجارت (قیمت بازگشایی سهم در 6 ماه پیش) و قرار گیری روی دو حمایت مهم، این اتفاق برای تجارت رخ ندهد.
حمایت روی قیمت 46 تومان است. تجارت با از دست دادن این حمایت هم حمایت خوبی روی 43 تومان دارد.


1398/07/24 10:08
مهمان
حسین فرمانی حسین فرمانی
(تحلیلگر)