شماره تلفن وارد شده نا معتبر می باشد. شماره تلفن وارد شده صحیح می باشد.