• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  تبرک در مسیر اصلاح خود تواسنت الگوی کلاسیک صعودی تشکیل بدهد و این الگوی کلاسیک تایید شد ... بیشتر...
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  این شرکت از نظر بنیادی در شش ماهه دوم سال عملکرد متفاوتی نسبت شش ماهه اول خواهد داشت و عقب ماندگی فروش را جبران خواهد کرد... بیشتر...
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  سهم در زیر مقاومت بسیار مهم خود چند هفته ای در حال نوسان بود که بالاخره توانست با شکست محدوده... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  کگل در مسیر اصلاح یک فشردگی جذاب تشکیل داده است و نشانه های بسیار جذابی در سهم دیده میشود که میتواند ... بیشتر...
  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان