• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از غویتا، زملارد، برکت، شسپا، وگستر، وثنو، فارس، وآیند، دارادوم، خودرو و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از شتران، قشکر، حفاری، پترول، شاروم، قزوین، ما، البرز، فروس، حریل، دجابر، خپویش و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از پرداخت، حریل، خودرو، فولاد، فخوز، ثبهساز، فرابورس، پتایر، آریان، ثعمرا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از بترانس، عرضه اولیه، استقلال، پرسپلیس، وپویا، امین، بازار سرمایه، وسخرا، فملی، پترول، شاروم، خودکفا، فروس، وامید و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از کماسه، فولاد، فخوز، های وب، افزایش سرمایه، پارتا، پتایر، فاما، کاما، فروی و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از دسبحان، قشکر، دسانکو، زبینا، دارو، دزهراوی، خمحرکه، تشتاد، شبهرن، فلامی و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از ثفارس، تبرک، خساپا، گروه فولاد، فروس، فخاس، گروه مس و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وتوکا، شساخت، ثتوسا، رمپنا، خزر، کاما، فروی، تاپیکو، عرضه اولیه و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وهور، بگیلان، کمنگنز، غمارگ، ذوب، ارفع، ثنوسا، ونوین، وآفری و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی آینده، شوینده، گروه پتروشیمی، قنیشا، بزاگرس، بگیلان، تکمبا، فملی، خساپا، وهور و... بیشتر...
  مهمان