• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از جم، آینده، وهور، قرن، پاکشو، ملت، ثامید، داراسوم، شستا، شرنگی، فالوم، سقاین، حتوکا، وتوکا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از ساراب، ساینا، افق، زنجان، ومعادن، پاکشو، وسدید، شپاکسا، ثعمرا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از ذوب ، شگل، خاهن، گروه مس، بکاب، سمازن، غپینو، کاما، خدیزل، گشان و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از شسم، فروی، ثعمرا، فخوز، پالایش یکم، شستا، رایتل، عرضه اولیه، دکوثر، دروز، سکرد و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وسدید، نوری، گروه لوازم خانگی، ملت، صبا، گروه سیمان، شفن، دامین و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از ثالوند، ولیز، غمینو، تایرا، شیران، چفیبر، گروه فولاد، آینده، ستران، کمنگنز، حفارس، وساخت و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از زقیام، چفیبر، گروه خودرو، شیران، امین، سفانو، وپاسار، وپارس، زملارد، ومعادن و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از چخزر، شستا، عرضه اولیه، سامان، جم، ونوین، کاما، وبملت، فروی، گروه آلومینیوم، حفاری، گروه سیمان، ختور، کگهر، فاذر، رتکو، دجابر و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از بموتو، تایرا، چفیبر، دارا سوم، فخوز، تکنو، های وب، خاور و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از خوساز، دفارا، وبصادر، ومعادن، چفیبر، تاپیکو، عرضه اولیه، وبملت، گروه سیمان، تنوین، حفاری، دسبحان، سمگا و... بیشتر...
  مهمان