• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حمید قیصری
  ()

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  وبینار بررسی بنیادی شرکت های تولید کننده روانکار (شسپا، شبهرن، شرانل، شنفت) ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  وبینار بررسی بنیادی شرکت های تولید کننده روانکار (شسپا، شبهرن، شرانل، شنفت) ادامه مطلب
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  ویژه
 • پرستو پروازی
  ()

  ویژه
 • پرستو پروازی
  ()

  ویژه
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل بنیادی رافزا/ سناریوهای مختلف در رافزا ادامه مطلب
  ویژه
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل بنیادی شسپا/گزینه بنیادی و میان مدت ادامه مطلب
  ویژه